Voorwaarden

  1. Basisuitvaart is er voor overlijdens en uitvaarten in de regio Gent. Wij zijn ook werkzaam in andere regio's. Daarvoor neemt u best contact met ons op tel. 09/279.05.02 of via info@basisuitvaart.be.

    WANNEER U ONS CONTACTEERT, GELIEVE STEEDS DUIDELIJK TE VERMELDEN DAT U EEN BASISUITVAART AANVRAAGT.

  2. Wij bepalen dag én uur van de uitvaart eventueel crematie of plechtigheid in functie van het gekozen pakket.

  3. De uitvaarten via basisuitvaart worden enkel ONLINE of TELEFONISCH aangenomen.

  4. De betaling van de kosten voor een basisuitvaart geschiedt vóór de uitvoering van de uitvaart.

  5. U kan kiezen voor het uitvoeren van een basispakket als minimum dienstverlening. Ieder basispakket is echter uitbreidbaar met duidelijk omschreven opties welke een meerprijs tot gevolg hebben. Deze meerprijs wordt in real-time getoond bij het selecteren van een optie. Zodoende heeft u geen verrassingen naar kostprijs toe.

  6. Voor beide basispakketten "begrafenis" is het begraven in een zandgraf, 10 jaar zonder concessie, voor de overledene gedomicilieerd in Gent standaard. Uiteraard zijn andere vormen van teraardebestelling mogelijk zoals concessie voor 2 personen. Deze opties hebben als meerprijs de door de stad geldende tarieven.

  7. Voor beide pakketten "crematie" is de crematie voorzien in het crematorium Westlede te Lochristi. De vermelde prijzen zijn van toepassing indien de overledene inwoner is van een gemeente welke lidgemeente is van de intercommunale Westlede. Standaard in deze pakketten is asverstrooiing te Lochristi of thuisbewaring indien men aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Andere vormen van bewaring ter plaatse zijn mogelijk mits een meerprijs. Voorwaarden en mogelijkheden zijn te raadplegen op de site van Westlede.

  8. Algemene verkoopsvoorwaarden:

1. Toepassing: Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van goederen en prestaties van diensten door de Vennootschap, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die door de afnemer van deze goederen en/of diensten (hierna genoemd de ‘Medecontractant’) op welk ogenblik ook worden meegedeeld. Eventuele afwijkende voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door de Vennootschap aanvaard worden.

Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Medecontractant kennis genomen te hebben van de algemene verkoopvoorwaarden van de Vennootschap en deze te aanvaarden in de relatie met de Vennootschap.

2. Bestellingen : Alle bestellingen geschieden in eigen naam, met uitzondering van zaakwaarneming, en met sterkmaking van de besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de besteller solidair borg staat voor de betaling van de factuur door de erfgenamen.

3. Klachten: Klachten over gebreken in geleverde goederen en/of gepresteerde diensten, die bij de levering of de prestatie worden vastgesteld of redelijkerwijze konden worden vastgesteld, moeten worden ingediend bij gedetailleerd aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering of prestatie. Na deze termijn zal geen enkele zodanige klacht nog aanvaard kunnen worden.

4. Waarborg : De waarborg van de Vennootschap beperkt zich tot vervanging van de geleverde goederen of herstel van het gebrek in gepresteerde diensten, of, indien zulks niet mogelijk is, teruggave van het geheel of een gedeelte van de gefactureerde prijs. De Vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Medecontractant geleden.

5. Overmacht : De Vennootschap is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, die hetzij de Vennootschap, hetzij haar leveranciers raken, en dit ongeacht of deze gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar zijn geweest.

6. Prijzen en betaling : De Medecontractant zal worden gefactureerd voor de levering van goederen en prestatie van diensten die volgens Medecontractant werden besteld, en tegen de tarieven die voor de betreffende goederen en diensten respectievelijk werden bepaald. Facturen hebben enkel betrekking op de goederen en diensten waarnaar zij uitdrukkelijk verwijzen, met uitsluiting van alle andere goederen en diensten die bij de Vennootschap voor of door de Medecontractant zouden zijn besteld.

Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd en bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie dagen na ontvangst van de factuur. Een klacht betreffende een factuur kan enkel betrekking hebben op de gefactureerde bedragen of andere vermeldingen op de factuur en niet op gebreken in geleverde goederen en/of gepresteerde diensten. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Medecontractant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van de Vennootschap om zich later op deze tekortkoming te beroepen

7. Verbreking en ontbinding : Bij eenzijdige verbreking van het contract door de Medecontractant, of gerechtelijke ontbinding lastens deze laatste, of ontbinding door de Vennootschap op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, zal de Medecontractant gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van twintig procent (20%) van de totale aannemingssom. Ingeval de overeenkomst wordt ontbonden lastens de Vennootschap, kan de Medecontractant zich zonder enige beperkingen beroepen op de gemeenrechtelijke regels betreffende vergoeding van schade om een gelijkwaardige vergoeding te verkrijgen van de Vennootschap.

8. Splitsbaarheid : Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

9. Toepasselijk recht : Alle overeenkomsten afgesloten met de Vennootschap worden beheerst door Belgisch recht